תקנון פעילות "שובר מתנה – Tokyo Street Party" אפריל 2019 שופו
1.    כללי
1.1    המותג שופו (חברת אינסייט אימפורטס בע"מ, להלן: "החברה" או "עורכת הפעילות") מעוניינת לפנות לציבור להשתתף בפעילות "שובר מתנה" (להלן: "הפעילות").
1.2    במסגרת הפעילות ובכפוף לאמור בתקנון זה, יתבקשו המשתתפים לתייג בתגובות לפוסט הפעילות את האדם שירצו להגיע איתו למסיבת השקת סניף יפו שתתקיים ב-12-13/4/2019 ויוסיפו בכתב מדוע לדעתם מגיע דווקא להם לזכות בפרס - שובר על סך 500 ₪. הפעילות תופיע בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של שופו, והכל כמפורט בתקנון זה.
2.    הגדרות
2.1    "החברה" או "עורכת הפעילות" - שופו (חברת אינסייט אימפורטס בע"מ), מהר"ל 17, ת"א.
2.2    "משתתף" -  מי שעמד בתנאי תקנון הפעילות, מגיל 18 ומעלה, שהינו אזרח ישראלי ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף על פי כל דין. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ועל שותפים עסקיים של עורכת הפעילות.
2.3    "תקופת הפעילות" – פרק הזמן שבין מועד תחילת הפעילות ביום 08.04.2019, לבין מועד סיומה ביום 11.4.2019 בשעה 16:00. החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מראש.
2.4    "המפקח" - עו"ד בני פריטש או מי שימונה תחתיו על ידי עורך הפעילות ו/או ממלא מקום שימונה על ידו.
3.    פרטי הפעילות ואופן ההשתתפות
3.1    המשתתפים בפעילות מוזמנים להתמודד על זכייה בשובר על סף 500 ₪ באמצעות תיוג ותגובה בכתב ע"ג פוסט הפעילות בעמוד הפייסבוק של שופו.
3.2    בכדי להשתתף בפעילות, נדרש כל משתתף המעוניין ליטול חלק בפעילות, לתייג בתגובה את האדם איתו רוצים להגיע למסיבת ההשקה שתתקיים בסניף יפו ב-12-13/4/2019. בנוסף, עליהם לכתוב באותה התגובה מדוע לדעתם דווקא להם מגיע לזכות בפרס המוצע בפעילות – שובר מתנה בסך 500 ₪.
3.3    מבין המשתתפים בפעילות ייבחר זוכה אחד בלבד אשר תגובתו תיבחר כטובה ביותר על ידי צוות שופו ולטעמו.
3.4     כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
3.5    כל אחד מהמשתתפים בפעילות בה הוא מוסר את שמו, את פרטיו האישיים, לרבות מספר טלפון סלולרי וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת הפעילות, לשלוח לו דיוור פרסומי, ומוותר על כל טענה בעניין זה.  
3.6    משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של תקנון זה ו/או על ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות - לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל את הפרס המחולק במסגרתה.
3.7    מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 3.6 לעיל, לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול משתתף ו/או למנוע ממשתתף ליטול חלק בפעילות. כמו כן, עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס למי שזכה בו במעשה שאינו כדין, לדעת עורכת הפעילות.
3.8    ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.   
3.9    אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.
פרסי הזוכים בפעילות ואופן חלוקתם
3.10    קביעת הזוכים תתבצע על ידי עורכת הפעילות, על פי  שיקול דעתה הבלעדי, ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור ו/או השגה.
3.11    כל משתתף רשאי לזכות לכל היותר בפרס אחד בלבד.
3.12    הפרס – הזוכים בפעילות יהיו זכאים לקבל שובר מתנה לשימוש ברשת "שופו" על סך של 500 שקלים בלבד.
3.13    עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
3.14    הפרס יהיה ניתן למימוש עד ליום 30.04.2020. ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.
3.15    עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את מועד מימושו הסופי של הפרס.
3.16    בחירת הזוכה תפורסם בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של עורכת הפעילות בסמוך למועד הבחירה, באופן של תגובה ל"פוסט" הפעילות או כ"פוסט" ייעודי אשר יפורסם בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של עורכת הפעילות.
3.17    כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לעורכת הפעילות כתובת מגורים מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד. אם הזוכה לא יעביר פרטים ליצירת קשר ולמשלוח הפרס, עד ליום 30.04.2019 - הוא לא יהיה זכאי לקבל ו/או לממש את הפרס.
3.18    עורכת הפעילות תשלח לזוכים את הפרס על פי שיקול דעתה באמצעות דואר ישראל / שליח / איסוף מאחת מחנויות שופו על ידי הזדהות באמצעות ת.ז. החברה אינה אחראית לקבלת הפרס בפועל על ידי הזוכים
3.19    עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.
3.20    במידה ולא יעלה בידי החברה ליצור קשר עם זוכה בפרס, וזאת בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או לא יעלה בידי החברה לאתר את הזוכה ו/או יימצא כי זוכה אינו עומד בתנאי הפעילות ו/או בתנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטים שגויים, תפסול החברה את אותו משתתף מזכייה בפעילות. במידה ויפסל זוכה, יוגדר על ידי עורכת הפעילות זוכה אחר.  
3.21    לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול זוכה מזכייה בפעילות באם יתעורר חשד כי זכה בפעילות שלא כדין ו/או באמצעות מעשה מרמה ו/או ביצוע דבר עבירה ו/או שלא בתום לב ו/או שלא על פי תנאי תקנון זה ו/או כל דין.
3.22    זכייתו של הזוכה בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה, ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות ברדיו ובעיתונות.
עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
4.    שונות
4.1    התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לכל המינים.
4.2    כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתפים ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
4.3    עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.
4.4    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא ישאו באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.
4.5    המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעי, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון, והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
4.6    התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין החברה. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל משתתף כי הוא קרא את התקנון, וכן היא מבטאת הסכמה מלאה מצד המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם משתתף אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי להשתתף בפעילות.
4.7    תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות שבין החברה למשתתפים. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי החברה או מטעמה בקשר עם הפעילות, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
4.8    למען הסר ספק יובהר כי החברה או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי החברה ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
4.9    בעצם הגלישה וההשתתפות בפעילות, מסכים המשתתף כי החברה תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב. במידה ומשתתף אינו מסכים לאמור, עליו להודיע על כך בכתב לחברה.
4.10    ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה או מי מטעמה לא ישאו בכל נזק כזה או אחר הנגרם למשתתפים מכל סיבה שהיא.
4.11    החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות כולה או חלק/ים ממנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במצב דברים בו יתברר כי חלה תקלה, הפרעה, או שיבוש אשר יש בהם בכדי למנוע ממשתתפים להשתתף בפעילות.
4.12    כל חבות במס בגין קבלת ומימוש הפרסים המוענקים במסגרת הפעילות, ככל שתחול חבות כזו, תחול על המשתתפים בלבד ובאחריותם המלאה.
4.13    הפרס המוענק למשתתפים הזוכים לא יהיה ניתן להעברה ו/או שינוי ו/או פדיון ו/או להמרה כלשהי.
4.14    משתתף לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו, על פי תקנון זה ו/או את חובותיו כולן או חלקן לאחר.
4.15    למרות האמור בתקנון זה, מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לשנות את אופי הפעילות, תנאי הפעילות (ואף לבטלה כליל), לרבות תקופת הפעילות ומועדיה, אופן הזכייה, הפרסים וכיו"ב, וכל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו על ידי החברה.
4.16    מוסכם בזאת כי בית המשפט השלום בתל אביב יהיה מוסמך לדון באופן בלעדי בכל חילוקי הדעות אשר עשויים לנבוע מתקנון זה ומהפעילות.
4.17    הפעילות נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
4.18    עותקים מתקנון הפעילות ניתן למצוא במשרדי החברה, ברחוב מהר"ל 17 תל אביב. עורכת הפעילות תשלח למשתתף שיבקש ממנה עותק של התקנון בדואר אלקטרוני.